Phóng sự: Đổi mới tổ chức bộ máy Tòa án nhân dân các cấp để xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền

12-09-2021 10:40
(Truyền hình TAND) – Hiện nay, TANDTC đang tiếp tục hoàn thiện “Đề án đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy TAND bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII của Đảng” nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới, làm tròn sứ mệnh là cơ quan xét xử, thực hiện quyền tư pháp, bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ XHCN, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Thực hiện: Truyền hình Tòa án nhân dân

Tin liên quan

Cùng chuyên mục