Phóng sự: Tổ chức Tòa án theo thẩm quyền xét xử, không phụ thuộc vào đơn vị hành chính

20-06-2021 10:32
Đổi mới tổ chức và hoạt động của hệ thống Tòa án là một yêu cầu khách quan trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII và nhiệm vụ Bộ Chính trị giao, Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tối cao đang xây dựng Đề án“Đổi mới tổ chức bộ máy Tòa án nhân dân tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII của Đảng đáp ứng yêu cầu của tình hình mới”, trong đó có việc tổ chức thực hiện thí điểm sáp nhập một số Tòa án cấp huyện. Đây là tiền đề để thực hiện chủ trương tổ chức Tòa án nhân dân theo thẩm quyền xét xử, không phụ thuộc vào đơn vị hành chính – là một giải pháp có tính đột phá trong công cuộc cải cách tư pháp, từng bước xây dựng Chiến lược cải cách tư pháp toàn diện hơn trong những năm tiếp theo đã được xác định tại Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Thực hiện: Truyền hình Tòa án nhân dân

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Tiêu điểm