Số 104: Cần đổi mới tổ chức bộ máy của Tòa án nhân dân tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả

24-05-2021 10:30
Tại Chương trình làm việc năm 2021, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã giao cho Ban Cán sự đảng Tòa án nhân dân tối cao chủ trì xây dựng “Đề án đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Tòa án nhân dân bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII của Đảng”, nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Thực hiện: Truyền hình Tòa án nhân dân

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Tiêu điểm