Số 105: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các hoạt động của Tòa án

06-06-2021 10:30
Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đã xác định “Tòa án có vị trí trung tâm và xét xử là hoạt động trọng tâm”. Điều 102, Hiến pháp năm 2013 quy định: “Tòa án nhân dân là cơ quan xét xử của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện quyền tư pháp”.
Thực hiện: Truyền hình Tòa án nhân dân

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Tiêu điểm