Số 112: Đổi mới tổ chức bộ máy Tòa án nhân dân các cấp để xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền

12-09-2021 10:40
(Truyền hình TAND) – Đổi mới tổ chức bộ máy TAND là công việc hệ trọng, quyết định đến chất lượng, hiệu quả công tác của Tòa án, khắc phục những hạn chế, bất cập trong thực tiễn, đáp ứng tốt hơn những đòi hỏi của tình hình mới, bắt kịp các nền tư pháp tiến bộ trên thế giới. Việc đổi mới, kiện toàn, tinh gọn tổ chức bộ máy Tòa án các cấp đang được Ban cán sự đảng, lãnh đạo TANDTC và các Tòa án triển khai thận trọng với quyết tâm chính trị cao nhằm thống nhất về tư tưởng, nhận thức, hành động trong toàn hệ thống Tòa án và sự đồng thuận của xã hội, góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và chiến lược xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045.
Thực hiện: Truyền hình Tòa án nhân dân

Tin liên quan

Cùng chuyên mục