Số 113: Xây dựng Đề án “Cải cách tư pháp tại Tòa án nhân dân đến năm 2030, định hướng đến năm 2045”

26-09-2021 10:28

Đảng và Nhà nước luôn quan tâm đến công tác cải cách tư pháp trong Tòa án nhân dân. Để thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương ương giao cho Tòa án nhân dân tối cao xây dựng Đề án “Cải cách tư pháp tại Tòa án nhân dân đến năm 2030, định hướng đến năm 2045”. Đây là cơ sở để hệ thống Tòa án nhân dân nghiên cứu đưa ra những đề xuất, kiến nghị mang tính căn cơ, bao quát, có chiều sâu, toàn diện; không chỉ đáp ứng yêu cầu hiện tại mà bảo đảm dự đoán cả sự phát triển của môi trường pháp lý trong tương lai để triển khai thực hiện đến năm 2030, định hướng đến năm 2045.

Thực hiện: Truyền hình Tòa án nhân dân

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Tiêu điểm