Sửa đổi, bổ sung một số quy định về án treo

11-06-2022 9:29
Chế định án treo trong pháp luật hình sự Việt Nam thể hiện tính nhân đạo của nhà nước, thể hiện sự khoan hồng và tính ưu việt với mục đích giáo dục người phạm tội. Chế định án treo có ý nghĩa rất quan trọng trong việc đấu tranh phòng ngừa tội phạm, giữ gìn an ninh chính trị – trật tự an toàn xã hội; mang đậm tính nhân đạo, nhằm thực hiện phương châm nghiêm trị kết hợp với khoan hồng.
Thực hiện: Truyền hình Tòa án nhân dân

Tin liên quan

Cùng chuyên mục