Truyền hình TAND: Xây dựng nền tư pháp chuyên nghiệp, hiện đại, công bằng, nghiêm minh

14-05-2022 9:15
Tiếp tục xây dựng nền tư pháp Việt Nam chuyên nghiệp, hiện đại, công bằng, nghiêm minh, liêm chính, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân là nội dung cốt lõi của Chiến lược cải cách tư pháp pháp tại Tòa án nhân dân tối cao từ nay đến năm 2030, định hướng đến năm 2045. Thực hiện mục tiêu trên, Tòa án nhân dân tối cao đang xây dựng dựng chiến lược cải cách tư pháp tại Tòa án nhân dân từ nay đến năm 2030, định hướng đến năm 2045 nhằm đạt được các mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đặt ra để xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Thực hiện: Truyền hình Tòa án nhân dân

Tin liên quan

Cùng chuyên mục